Transparència i bon govern

  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.
  • Ordre 152/2018 de 12 de setembre per la qual s\’estableix el nivell de subjecció als instruments de transparència.

La Fundació Support informa


Composició del Patronat 

Pere Cornellà Valls. President.
Francesca Blanch Roura. Vicepresidenta
Dolors Badosa i Collell. Vocal
Maria Combalia Garcia. Vocal
Núria Martínez Barderi. Vocal

Secretària: Núria Martínez Barderi
Assisteix a les reunions del Patronat el director de la Fundació, Josep Maria Solé.

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya)

Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat tutelar de l’entitat està finançada per la Secretaria d\’Inclusió Social i de Promoció de l\’Autonomia Personal –SISPAP- (ICASS amb anterioritat a la Llei 2/2014), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Comptes anuals i informes auditories

Memòries anuals

Convenis

Altres documents

Envia’ns la teva opinió