Àrea Jurídica

Cap de l’Àrea
Sra. Núria Pi Méndez

La Fundació no inicia els procediments de determinació de suport però intervé en el procediment judicial quan és nomenada pel jutjat en qualitat de Defensors Judicials. Aquest nomenament pot esdevenir-se en les demandes del Ministeri Fiscal quan la persona no compareix en el procés en la seva pròpia defensa i representació. En aquest supòsit, la Fundació defensa els drets i els interessos de la persona demandada només en l’àmbit del procediment. A aquest fi, investiga l’àmbit personal, social i familiar i contesta, si escau, la demanda de determinació de suports, alhora que participa en el procediment fins a la decisió de la sentència.

Un cop feta la promesa al jutjat, la Fundació dona suport en cadascun dels àmbits en què sigui necessari, ja sigui directament o mitjançant la contractació de professionals especialitzats (civil, penal, administratiu, laboral…). Aquest suport es fa en base al que determina la resolució judicial, i també i sobretot, al que es pacta amb la pròpia persona, intentant preservar la seva voluntat i preferències.

  • Intervé quan la Fundació és nomenada en la defensa judicial de la persona subjecta a procediment de determinació de suport.
  • Intervé en l’assumpció de nous suports, recopila la informació, dona d’alta l’expedient en la base de dades i informa les diferents àrees sobre el suport assumit.
  • Realitza (directa o indirectament) o coordina les gestions jurídiques que puguin aparèixer a la vida de la persona a qui donem suport, segons facultats encomanades.
  • Elabora els documents preceptius per complir amb les obligacions legals i amb els requeriments judicials.
  • Assisteix, juntament amb les restants àrees, les persones a qui donem suport, i també a les seves famílies, davant de qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic.
  • Promou procediments en cas de considerar que a la persona a qui dona suport li correspon una mesura menys restrictiva o disposa de capacitat per a certs actes que li han estat privats judicialment.
Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

    Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.