Àrea de Gerència

Cap de l’Àrea
Sr. Josep Maria Solé i Chavero
Director de la Fundació
Tres adjunts a direcció

  • Gestió de l’entitat.
  • Elabora propostes per al Patronat i aplica les seves directrius sobre les polítiques d’assumpció́, seguiment i supervisió́ de les tasques assumides per la Fundació.
  • Ret comptes periòdicament al Patronat de l’activitat que es duu a terme.
  • Ret memòria d’activitats i de comptes anuals (prèviament auditats) al Protectorat de Fundacions i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Coordina i supervisa els treballs de totes les àrees de la Fundació i la seva coordinació.
  • Estableix les relacions formals amb les institucions públiques, els Jutjats, la Fiscalia o qualsevol altra relació institucional.
  • Comunicació i divulgació institucional.
Telèfon

Tel. 972 249 110
Fax 972 402 759

    Accepto i quedo informat que les dades personals que proporcioneu són necessàries per gestionar el contingut del vostre contacte, i s’incorporaran al corresponent fitxer de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat responsable situada al C. Pierre Vilar, 5 Baixos – 17002 GIRONA, a on pot exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària.