Serveis de suport jurídic i social

L’activitat principal de la Fundació és defensar els Drets de les persones que atén, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat (com -sense acotar- la psicosocial, intel·lectual o cognitiva relacionada amb el procés d’envelliment) al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la seva dignitat i preservar l’autonomia a través del suport jurídic i el suport social.

Aquesta activitat s’ha fet des del 2003 i últimament, abans de la reforma 2021, en el marc de les “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decidia encarregar-ne el suport jurídic en els àmbits que considerés (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet  i tanmateix, a partir del 2011, quan la pròpia persona sol·licitava al Jutjat aquest suport (Assistència), o l’encarrega via poder notarial).

El 15 d’octubre de 2015, Support-Girona va exercir el primer suport per la via de l’assistència. En la nostra missió de donar suport global i individualitzat a les persones amb discapacitat, promovent la seva inclusió social i els Drets Humans, estem convençuts que l’assistència és la millor via per donar suport a la presa i gestió de les seves decisions, amb constància i dedicació, de manera propera i proactiva en el suport cap a la inclusió social, la vida independent i en la comunitat. Aquest suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a que les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica.

A partir del 3 de setembre 2021 exerceix el suport d’acord amb la reforma legislativa estatal i catalana cercant apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I és que, en aquesta data, entra en vigor la Ll. estatal 8/2021 per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica ( que elimina la incapacitació,  la tutela i la potestat prorrogada/rehabilitada en majors d’edat)- i  del Decret-Llei català 19/2021 que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que determina que l’Assistència s’esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental en majors d’edat, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

En aquest temps, una de les nostres funcions circumstancials és la de sol·licitar dels diferents jutjats la revisió de velles tuteles i curateles cap a la nova Assistència.

A banda d’això, la Fundació ofereix assessorament jurídic i social a persones o professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport jurídic i social, en diferents àmbits d’actuació i un Servei de suport futur, per tal de preveure el suport, en cas que fos necessari en un futur.

La Fundació s’organitza en diferents àrees com la de gestió de l’entitat, l’àrea social, la econòmica i patrimonial i la jurídica. El 70% del seu personal es dedica a l’àmbit social. Les àrees treballen conjuntament per elaborar i portar a terme els diferents plans de treball, procurant, tant com sigui possible la participació de la persona a qui es dona suport.