Servei de Suport Futur

La Fundació disposa d’un Servei de previsió de Suport Futur per gestionar les peticions de suport futur i fer-ne seguiment.

Per aquest servei, que té un cost elevat ja que s’hi  destinen tres professionals, la Fundació no rep finançament públic, però tampoc no estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades. Ara bé, sí que accepta i agraeix la col·laboració mitjançant donatius per contribuir a finançar-ne els costos.

Aquests expedients  provenen d’escriptures de delació de tutela futura, autotuteles i poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, en els quals la Fundació ha manifestat disposició d’acceptar els suports de suport o exercir els poders, en cas de donar-se les circumstàncies previstes notarialment.

Aquest servei respondria als dubtes que ens poden sorgir sobre el “Com puc prevenir el meu futur o el de les persones a qui presto suport?”.

En el marc del Servei de previsió de Suport Futur es realitzen visites de seguiment (com a mínim una a l’any i, a petició de la persona, les que s’escaiguin). Quant més detallat i actualitzat quedi el “com i on” vull rebre un suport futur en cas de necessitar-lo, més possibilitats hi ha d’adequar-lo a la voluntat i preferències de la persona per part de Support