DECIDER

DECIDER. Enhancing life experiences for adults with special learning needs, trainers and parents through supported decision-making

Nº de Projecte: 2020-1-PL01-KA204-081965

Inici: octubre 2020 · Final: abril 2023

Descripció

DECIDER. Enhancing life experiences for adults with special learning needs, trainers and parents through supported decision-making” és un projecte Erasmus+ que té com a objectiu desenvolupar recursos informàtics i digitals que emprin les noves tecnologies per augmentar la formació i la capacitació dels professionals de l’àmbit de la discapacitat a l’hora d’oferir un servei de suport a la presa de decisions. DECIDER s’inspira en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i, específicament, en el seu article 12 que fa referència a l’igual reconeixement com a persona davant la llei de totes les persones i al reconeixement de que les persones amb discapacitat disposin d’un suport per a la presa de decisions que respecti la seva voluntat, desitjos i preferències i que maximitzi la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

El projecte neix amb l’ambició d’apropar-se a l’enfocament de Drets Humans que planteja la Convenció reconeixent que cap país arreu del món ha assolit implementar els estàndards que marca aquest tractat en matèria de capacitat jurídica. Implementar estructuralment un model de suport a la presa de decisions implica superar múltiples barreres socials, organitzacionals i professionals, incloent la manca de coneixement, mecanismes i recursos que possibilitin aquest canvi de paradigma al mateix temps que s’inclogui a les persones amb discapacitat en el disseny d’aquests serveis.

Resultats del projecte

  1. Guia sobre la situació actual dels marc jurídics i els serveis de suport a la presa de decisions per a persones amb necessitats de suport.
  2. Aplicació Digital (TIC) per al suport a la presa de decisions per a l’ús de professionals i de persones amb discapacitat.
  3. Publicació de fàcil lectura sobre els serveis de suport a la presa decisions per a persones amb necessitats de suport
  4. Recursos multimèdia sobre serveis de suport a la presa de decisions per a persones amb necessitats de suport, llurs famílies i professionals de suport.
  5. Directrius per a professionals sobre l’ús de la metodologia de suport a la presa de decisions basada en les TIC
  6. Pilotatge pedagògic de tots els materials per part de les organitzacions sòcies del projecte.

Socis

PSONI (Polònia; Coordinador)

Viltis (Lituània)

Support-Girona (Catalunya – Espanya)

Fundació Campus Arnau d’ Escala (Catalunya – Espanya)

AktivUM (República de Macedònia del Nord)

Margarita VTC (Grècia)

El suport de la Comissió Europea per a aquest projecte no constitueix una aprovació del seu contingut, que reflecteix únicament les opinions i o treball dels seus autors. La Comissió Europea no se’n fa càrrec de l’ús que es pugui fer d’aquesta publicació/projecte.