L’Organització

 

Support-Girona assumeix el suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment, que ho necessitin o puguin necessitar-ho a través de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya o quan qui sol·licita el suport és la pròpia persona (a través del mecanisme de l’assistència o l’encarrega per la via del poder notarial, per al present o per a un futur, mitjançant el poder preventiu).

L’entitat ha experimentat un creixement linial, tant a nivell d’acceptació de suports com de professionals que s’han anat incorporant i fidelitzant a la tasca de l’entitat. Degut a aquest ràpid creixement, l’organització s’ha hagut d’anar adaptant a les noves necessitats i canvis que han sorgit per poder donar una millor atenció des de les diferents àrees de treball: Àrea de Direcció, Àrea Social, Àrea Econòmica i Patrimonial i Àrea Jurídica. Així, la Fundació ha esdevingut el recurs social de referència per a la protecció jurídica de persones a les comarques gironines.

Support-Girona promou el suport social i la intervenció terapèutica destinant el 71% dels seus recursos humans a l’Àrea Social que desenvolupa la seva tasca treballant en xarxa amb la resta de professionals de l’Àrea Econòmica o l’Àrea Jurídica.

L’organització i mètodes de treball de la Fundació estan condicionats per la normativa relativa a Fundacions, la regulació sectorial i la legislació civil (Codi civil de Catalunya i Llei d’Enjudiciament Civil, principalment) i al mateix temps per la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.

Des del punt de vista administratiu, els paràmetres orientadors són els Indicadors d’Avaluació de Qualitat publicats pel Departament de Benestar Social i Família (actualment Departament de Drets Socials). També es tenen com a referència el Codi Ètic propi i el de l’Associació ENCAIX.

La Fundació està representada, regida i administrada per:

El Patronat

PRESIDENT

Pere Cornellà i Valls

VICEPRESIDENT

August Moret i Branyas ( 14 de juny de 2019)
Francesca Blanch Roura (des de setembre de 2019)

VOCALS

Dolors Badosa i Collell
Maria Combalia i García
Núria Martínez i Barderi

SECRETARIA

Núria Martínez i Barderi

 

Organigrama