La Fundació

Support-Girona, abans coneguda com a Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (FTCG) entitat privada sense ànim de lucre, neix l’11 d’abril de 2003 sota els auspicis de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, en considerar que s’havia de separar l’assistència sanitària de la tutela de les persones que residien en aquell moment a l’antic hospital psiquiàtric de Salt. La creació de la Fundació es va tirar endavant gràcies a la voluntat de quatre entitats que varen assumir el repte llançat per l’IAS: L’Associació Gerión (avui extingida), dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat; l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques, dedicada al suport dels familiars de persones amb malaltia mental; la Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral i el suport residencial per a persones amb un problema de salut mental, i la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedica al suport de persones amb malaltia mental a tot Catalunya. Aquesta darrera entitat va contribuir, a la seva expertesa, als inicis de la FTCG, però no forma part del Patronat des del març de 2013.

Des de la seva creació, la Fundació també ha assumit les funcions tutelars que exercia la Fundació Privada La Fageda, a la Garrotxa, i la Fundació Tutelar del Gironès, entitat amb la qual es va fusionar l’any 2011.

L’objectiu principal de l’entitat és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (com la psicosocial, intel·lectual o pròpia del procés de l’envelliment), al mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar i la dignitat i a cercar l’autonomia a través del suport jurídic i social.

El seu àmbit d’actuació és el de les Comarques gironines.

L’activitat principal, en un principi, era dur a terme, en el marc de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decidia encarregar, en els àmbits que considerés (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet), el suport jurídic d’una persona. Així mateix, quan qui sol·licita el suport és la pròpia persona (a través del mecanisme de l’assistència contemplada a l’article 226 del Codi Civil de Catalunya), o quan l’encarrega per la via del poder notarial, per al present o per a un futur (poder preventiu), segons contempla l’article 222.2 del Codi civil de Catalunya.

A partir del 3 de setembre 2021, exerceix els suports seguint les prevencions de la reforma legislativa estatal i catalana cercant apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. I és que, en aquesta data, entra en vigor la llei estatal 8/2021 per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica- i del decret llei català 19/2021 que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que determina que l’Assistència s’esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

La Fundació ofereix un servei d’assessorament (no finançat per l’Administració) adreçat a entitats, professionals i a particulars i l’anomenat “Servei de previsió de Suport Futur”, que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. També forma part dels objectius impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials per a millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva derivada del procés d’envelliment.

El nombre de persones ateses per la Fundació no ha parat de créixer. Dels 63 suports que hi havia al final del primer any de creació, s’ha passat a 1.050 a 3 de setembre de 2021.

Aquest creixement respon al fet que la Fundació no ha rebutjat mai cap cas, fossin quines fossin les dificultats que presentés, amb l’única condició que el pla de treball es situés a les comarques gironines.

Durant més de divuit anys de vida de la Fundació, aquesta ha donat suport a 1.947 persones.

La Fundació també vol impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva derivada del procés d’envelliment, que els puguin precisar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

Té una plantilla de més de 97 professionals (setembre 2021) i promou el suport social destinant el 70% dels seus recursos humans a l’Àrea Social, la qual desenvolupa la seva tasca en xarxa amb la resta de professionals de les àrees Econòmica-patrimonial  i Jurídica, així com amb altres institucions, organismes i professionals externs.

En  18 anys, la Fundació ha exercit suports respecte gairebé 1.950 persones, dels quals  1050 (setembre 2021) són vigents. Del conjunt de casos atesos, un 50% són persones amb  discapacitat psicosocial; un 27% amb  discapacitat intel·lectual; un 17% amb  deteriorament cognitiu i el 6% restant correspon a diagnòstics de difícil classificació.

La Fundació es finança, principalment, a partir d’un conveni amb el Departament Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que subvenciona els ingressos bàsics. A banda d´això, rep ajuts puntuals d’institucions, entitats i particulars, que fan aportacions en forma de donació o d’obra social.

La Fundació està inscrita en:

  • Registre Fundacions 1817
  • Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710
  • Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315
  • Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Girona Núm. EH3234
  • Entitat pertanyent a la Xarxa d’habitatges d’inserció social en conveni amb  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Filosofia de treball

A patir de la ratificació per Espanya de la Convenció Internacional dels Drets de les  persones amb Discapacitat (CDPD) de Nacions Unides (aprovada a Nova York el desembre 2006, ratificada per Espanya el novembre 2007 i en vigor des del 3 de maig 2008) la Fundació està adaptant la seva activitat al nou paradigma, dins d’un sistema legal, el qual, més de divuit anys després de la ratificació de la Convenció Internacional, tot just acaba d’acostar-s’hi mitjançant la reforma introduïda per la Ll 8/20218(a nivell estatal) i el DL encara no s’ha adaptat.

La publicació, el 2014, de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció Internacional sobre l’igual reconeixement de la persona davant la llei, impulsa l’entitat a la revisió de la seva actuació.

I és que la Convenció de Nacions Unides (que es basa en el respecte a la dignitat i l’autonomia individual, la no-discriminació, la participació i inclusió plenes i efectives a la societat, el respecte per la diferència i la igualtat d’oportunitats), obliga els estats que l’han ratificat a abolir les normes discriminatòries i a lluitar contra els estereotips i els prejudicis.

Conscient del canvi de paradigma i del nou enfocament que la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) introdueix, la Fundació vol contribuir de manera decisiva a una major implementació. L’experiència contrastada de l’entitat en el Servei de “Tutela” es la base de partida per desenvolupar plenament el Servei de Suport a les persones que inspiri la gestió de les decisions, contribuint a generar una societat més inclusiva, en col·laboració amb altres agents socials compromesos i alineats amb els Drets Humans.

Apostem per la vida independent (part essencial de l’autonomia i la llibertat de l’individu). Que les persones puguin exercir el control i prendre (sols o amb suport)  totes les decisions que afecten les seves vides. Escollir a on i amb qui es vol viure,  la rutina diària, les relacions personals, la roba, la nutrició, la higiene i la cura de la salut, l’aspecte religiós, cultural i sexual… totes, vinculades al desenvolupament de la identitat i la personalitat.

Apostem per la vida en la comunitat, entesa com a tots els llocs d’interacció social i les relacions comunicatives: tenir accés a tots els serveis oferts a la comunitat per als seus membres i per als serveis especialitzats que s’ofereixen a les persones amb discapacitat. L’habitatge, la cura personal, el transport, centres comercials, sales de cinema i totes les altres instal·lacions i serveis que s’ofereixen al públic.

Per complir l’objectiu, la Fundació utilitza les eines legals existents com a mecanismes de suport a la presa de decisions –actualment som designats per exercir les institucions de suport previstes en el Codi Civil de Catalunya, principalment tutela, curatela i assistència-, des de la perspectiva menys restrictiva possible de l’autonomia de les persones. Aquests mecanismes de suport han de permetre, en última instància, que cada individu pugui exercir plenament la seva capacitat jurídica.

La fundació treballa des del paradigma de la capacitat perquè les persones a qui acompanya puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, amb la promoció de la seva autonomia i suport a la seva inclusió social.

Per tal d’assolir aquest objectiu, la Fundació ha adaptat tots els seus procediments de treball en el Pla de Qualitat propi, fonamentat en els drets humans,  buscant reduir, en l’exercici del suport, les intervencions que puguin limitar aquests drets.

La visió de la nostra organització s’inspira partint d’un enfocament global, tot i que certament els mecanismes de suport destinats a l’exercici de la capacitat jurídica es poden fer extensius a un sector específic de població, creiem que la nostra experiència contrastada en el Servei de Tutela pot ser la base de partida per a desenvolupar plenament un Servei de Suport que generi una societat més inclusiva d’acord i amb col·laboració de tots els proveïdors de serveis compromesos i alineats amb els Drets Humans i l’extensió d’aquests que contenen les previsions de la CDPD.

Hem adaptat les nostres pràctiques a la reforma legislativa introduïda per la llei estatal 8/2021 per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica- i  del decret llei català 19/2021 que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que determina que l’assistència s’esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.