La nostra Missió, Visió i Valors

Missió

Les finalitats de la Fundació són:

 • Proporcionar suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment, que ho necessitin o puguin necessitar-ho.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses per la Fundació, defensant, promocionant i desenvolupant els seus Drets, proporcionant informació, consell i assessorament tant a ells com a les seves famílies.
 • Proporcionar assistència per ajudar a les persones a identificar, planificar i executar els seus desitjos i necessitats futures d’acord amb el seu projecte de vida, emprant instruments que permetin a les persones expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.
 • Assumir el rol marcat per qualsevol mecanisme legal designat per l’autoritat judicial a aquells que el necessitin a les Comarques Gironines i atenent els deures, obligacions i límits establerts mitjançant l’ensuport judicial.
 • Desenvolupar el rol en el marc del Servei de Previsió de Suport futur (abans anomenat Pre-tutela) que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. Sovint hi acudeixen persones que actualment exerceixen el suport respecte d’algún familiar i preveuen aquest suport (pel familiar i per ells mateixos) per quan no puguin exercir-lo.
 • Emprendre accions legals als Tribunals de qualsevol jurisdicció per tal de defensar els Drets dels seus beneficiaris i les seves famílies.
 • Augmentar la Consciència Social, sensibilitzar la societat, cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o privades en la millota dels mecanismes de suport. Conferències divulgatives.
 • Assessorament jurídic i social a persones, y professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics.
 • Avaluació de supòsits derivats des d’altres àmbits (Justícia, Salut, Serveis Socials, etc.) i formació específica per als professionals involucrats.
 • Promocionar els projectes, serveis o instal·lacions necessàries, conjuntament amb tot tipus d’entitats sense ànim de lucre, per tal d’acomplir els objectius de la Fundació.

Visió

 

La Fundació vol estar sempre en disposició de donar suport, dins l’àmbit de la seva activitat, a qui ho necessiti en la demarcació de les Comarques Gironines. Per això ha de procurar disposar dels mitjans personals i materials que permetin, en cada moment, atendre el creixement de persones ateses, tot mantenint la qualitat del servei.

Support posa a disposició́ de la societat el seu coneixement i vol contribuir a millorar els mecanismes de prevenció́ de les situacions de desemparament o de risc social de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o o derivada del procés de l’envelliment. Per això ofereix xerrades divulgatives a col·lectius i professionals,   un servei d’assessorament jurídic i social a persones, professionals interessats en conèixer de prop sobre el suport a la capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics així com un Servei de previsió de suport futur, per tal de preveure el suport, cas que fos necessari en un futur.

D’altra banda, també́ impulsa i promou la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Valors

VALORS ORGANITZATIUS
 • Oferir qualitat en el servei i garantir un servei eficaç i ajustat a les necessitats;
 • Atenció centrada i dirigida per la persona.
 • Cerquem un sistema de treball pròxim, propositiu, persistent, individualitzat, global i flexible.
 • Treball en equip i en xarxa amb professionals del sector per tal d’oferir un servei dinàmic i complert a través de la multidisciplinarietat;
 • Compromís: per tal de donar seriositat i professionalitat, potenciant la unió i el creixement cap a un mateix objectiu. Valors ideals.
 • Sensibilitzar a la població de les necessitats de suport i del nou paradigma de Nacions Unides, cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o privades en la millota dels mecanismes de suport.
 • Normalitzar la situació i integrar en la societat les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, mitjançant el suport a la vida independent i la inclusió a la vida en la comunitat.
VALORS PERSONALS

Treballem des de la definició social de discapacitat introduïda per la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat:

La CDPD fa una definició social del concepte discapacitat molt àmplia, gens explícita, que depèn del context i de les condicions socioeconòmiques i polítiques. Es reconeix que “la discapacitat és un concepte que evoluciona i que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències i les barreres i actituds de l’entorn que eviten la seva participació plena i efectiva en la societat en peu d’igualtat amb la resta de persones.”

 • Dignitat i igualtat: reconeixement de la dignitat de la persona i abordatge ètic de les decisions a prendre, procurant donar el suport adequat per tal que aquesta desenvolupi les seves capacitats.
 • No discriminació i respecte a la diferència.
 • Llibertat i autonomia individual: desenvolupament de la persona respectant al màxim les seves creences i preferències.
 • Intimitat i confidencialitat: a través del secret professional, la protecció de dades i la mínima invasió de l’esfera personal.