El Pacte Nacional per la Salut Mental ha iniciat avui, amb la constitució de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, el seu camí, amb molta ambició i grans expectatives dipositades per moltes persones i un gran nombre d’agents socials. L’objectiu de la Taula és impulsar, coordinar i assessorar en els objectius i funcions del Pacte Nacional de Salut Mental, mitjançant la participació de tot el sector, dels departaments de la Generalitat amb competències en matèria de salut mental i del món local.

Cap als serveis de base comunitària

No només cal reforçar tot el sistema social i sanitari de resposta al malestar mental, incrementant la inversió i els recursos per afrontar les necessitats creixents, sinó que cal també transformar moltes pràctiques que fins no fa gaire donàvem per bones, però que no ho són: ingressos de llarga estada, intervencions involuntàries massa arbitràries, serveis inflexibles i poc propers, serveis socials institucionalitzadors i poc comunitaris…, i generar una cultura social del benestar emocional.

L’Organització Mundial de la Salut ha establert una orientació molt clara en la seva guia “Cap els Serveis de base comunitària, centrats en la persona, orientats a la recuperació i respectuosos amb Drets Humans”, i ofereix les eines com #QualityRights per tal que tothom conegui perquè és imperativa la transformació, com engegar-la i les millors pràctiques existents per tenir models. “Tindrem en compte aquests estàndards internacionals i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat com a far que ens guii. El repte és molt gran, alguns hi posarem tota la determinació perquè assolim resultats tangibles”, assegura el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

Les funcions de la Taula són:

  • Estudiar, formular i coordinar propostes del Pacte a través de la participació activa en l’elaboració de l’estratègia de salut mental.
  • Fer el seguiment, coordinació i validació, si escau, de les propostes elaborades pels grups de treball.
  • Fer el seguiment de les propostes de la resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya sobre la salut mental en el Ple del Parlament celebrat el passat mes de desembre.

Composició de la Taula

La Taula estarà presidida pel president de la Generalitat i n’ostentarà la vicepresidència la consellera de la Presidència. En formaran part com a vocals els titulars dels Departaments d’Empresa i Treball; d’Igualtat i Feminismes; d’Educació; de Recerca i Universitats; de Salut; d’Interior; de Drets Socials; de Cultura i de Justícia. També en formaran part un representant de la Secretaria de Salut Pública; del Programa del Pacte Nacional de Salut Mental; del Pla director de salut mental i addicions; del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addicions; els membres del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, i un representant de cadascun dels Col·legis Oficials següents: el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya; el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya; Col·legi Oficial de Treball Social; Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Catalunya; Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

També hi participaran un representant de la Societat Catalana de Psiquiatria i de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil; de la Societat Catalana de Psicologia Clínica; de la Fundació Congrés Català de Salut Mental; de l’Associació Catalana de Professionals d’Atenció Pública en Salut Mental i de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria Catalunya. Finalment, també comptarà amb la participació del Consell Nacional de Dones i del Consell Nacional de Joventut; el Consell de la gent gran de Catalunya; el Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya; el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat; la Taula del tercer sector; l’Associació Catalana de Mestres i Educadors i les organitzacions representants dels ens locals més representatives de Catalunya.