Avui, Support-Girona ha donat el tret de sortida al curs “Serveis de Suport a la Presa de Decisions en l’àmbit de la Discapacitat”, impartit per a l'”Asociación Española de Fundaciones Tutelares”, entitat que representa 29 organitzacions especialitzades en el suport a la capacitat jurídica, en un moment en què és imminent la reforma del codi civil que posarà punt i final a la incapacitació i la tutela.

L’exercici de l’autonomia a l’hora de prendre decisions és un pilar fonamental de la qualitat de vida de les persones. Decidir per un mateix és un dret que s’ha de garantir de manera universal. No obstant això, les persones amb discapacitat encara veuen minvada la seva capacitat de decidir. En la situació actual s’imposa un canvi de paradigma que condueixi a totes les organitzacions i serveis de suport i acompanyament a eliminar les pràctiques que impliquen decisions substitutives i a adoptar enfocaments basats en el suport a l’autonomia per prendre decisions.

La formació té com a objectiu explicar als professionals en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i com potenciar l’autonomia de les persones amb discapacitat a través d’una metodologia de treball concreta i oferir als professionals les eines i protocols de treball que han de permetre poder donar aquest suport a les persones que acompanyen. Aquesta metologia de treball està fonamentada en els materials desenvolupats en l’estudi “I-Decide”, un projecte europeu Erasmus +, liderat per Suppor-Girona.

Continguts

Sessió 1

 • Presentació del curs. Introducció al SPD. Descripció de continguts i metodologia. Conceptes clau.
 • Autonomia i independència. Dret a decidir. Decisions, conseqüències i dret a equivocar-se.
 • Presa de decisions. Suport. Diferència entre suport i suport a la presa de decisions.
 • El suport a la presa de decisions dins el nou paradigma impulsat per la convenció (CDPD).
 • Suport a la presa de decisions dins el marc legal local. L’assistència, una mesura de suport
  amb reconeixement jurídic alineada amb la convenció.

Sessió 2

 • Els serveis de suport a la presa de decisions en les organitzacions.
 • Metodologia de treball i mètode IDECIDE.
 • Actors que intervenen en el servei de suport a la presa de decisions. La persona acompanyada, el professional de SPD i el facilitador.
 • L’acord de SPD com instrument fonamental.
 • Altres instruments pel suport a la presa de decisions. Pla individualitzat de suport, instruments de valoració d’habilitats bàsiques per a la presa de decisions, qüestionaris de satisfacció. Millora contínua.

Sessió 3

 • Aplicació de la metodologia (I). Detecció de la necessitat de SPD. Identificació del professional de SPD i del facilitador. Avaluació de les necessitats de SPD. Elaboració i signatura de l’acord.
 • Aplicació de la metodologia (2). valoració de les habilitats bàsiques per a la presa de decisions. Elaboració del pla de treball individualitzat: Llistat de recursos necessaris, actuacions i calendari de treball.

Sessió 4

 • Implementació i seguiment del pla de treball individualitzat. Valoració del suport.
 • Revisió de l’acord: Renovació, actualització o terminació.
 • Implementació de la metodologia IDECIDE a l’organització. Superació de barreres i factors clau per a la implementació efectiva.
 • Redefinició de competències i aspectes formatius bàsics.
 • Recursos i eines facilitadores.
 • Integració del SPD dins els sistemes de gestió de l’organització.

Sessió 5

 • Presentació de projectes de gestió de casos.
 • Pla d’accions per implementar el servei.