Participem avui en les jornades nacionals d’avaluació de serveis de les UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) celebrades a París, amb les que compartim bones pràctiques amb altres associacions tutelars franceses, la Universitat de Quebec i l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).Hem estat convidats a presentar el Pla de Qualitat que estem duent a terme i l’estudi social de la inversió de la entitat.

La publicació, el 2014, de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció, que dicta l’igual reconeixement de la persona davant la llei (CDPD), la Fundació impulsa la revisió de la seva actuació.El canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica deixa enrere la perspectiva paternalista i afavoreix pràctiques basades en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afectin. Es promou l’acompanyament en l’exercici dels propis drets, l’autonomia i el respecte per la voluntat i les preferències de la persona.És en aquest context que l’equip de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines es planteja la necessitat de continuar avançant en la implementació d’estratègies de millora de la qualitat de l’atenció mitjançant el Pla de qualitat 2016-2018.

El 2016 la Fundació disposa del pla pròpiament dit i n’organitza la gestió de qualitat en els àmbits directiu (equip directiu), executiu (nucli de qualitat) i operatiu (equips de millora). El 2017 s’identifiquen les oportunitats de millora i s’estableixen les línies estratègiques del Pla de qualitat i es redacten els procediments de treball de l’organització i es crea una xarxa de treball interna a través d’equips de millora. Es treballa a partir d’un mapa de processos, multidisciplinari i transversal, centrat en la persona.

Retorn Social de la Inversió

La Fundació va presentar l’any 2017 un estudi per analitzar l’impacte socioeconòmic del treball de l’entitat i per determinar la ràtio entre els recursos invertits i els beneficis socials que s’obtenen. L’estudi, realitzat per la Fundació Campus Arnau d’Escala i el gabinet d’estudis GES amb la metodologia SROI (Social Return On Investment), va concloure que per cada euro invertit en la Fundació s’obtenen uns beneficis socials de 4,69 euros.

L’avaluació s’ha realitzat en sis fases, dinou sessions de treball i tres entrevistes individualitzades amb els diferents grups d’interès durant el 2016 (treballadors de l’estructura de la Fundació, equip directiu, persones acompanyades i familiars, professionals externs, administracions públiques, finançadors privats, recursos propis i entorn comunitari). S’ha utilitzat la tècnica del grup nominal per identificar els canvis que ha generat l’activitat de la Fundació. Es confeccionà un mapa d’impactes que relaciona les inversions (inputs) per dur a terme l’activitat, els resultats (outputs) i els canvis o impactes (outcomes) que es produeixen en els grups d’interès.

Els tipus de retorn social avaluats es classifiquen en directes (retorn a les administracions i contribució al desenvolupament econòmic comunitari) i indirectes (estalvi per a les administracions, per als usuaris i les seves famílies i retorn a la millora de la qualitat de vida dels usuaris i de les seves famílies).

L’exercici ha evidenciat punts forts i oportunitats de millora, d’acord amb els impactes que els grups d’interès han aportat. A més, el treball ha servit per dotar l’entitat d’indicadors estratègics.