La director de la Fundació Tutelar i professionals de l’Àrea Social són avui i demà a Brusel·les per iniciar el treball sobre el projecte europeu TopHouse, liderat per l’Essl Foundation (Zero Project) i participat per la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines i les organitzacions socials: Jugen and Werk Begleitung (Àustria), ASPA Foundation (Finlàndia), Irish Council For Social Housing (Irlanda), l’EASPD (Bèlgica) i Homeless Link (Anglaterra). L’objectiu de TopHouse, finançat amb fons europeus, és definir i establir les competències dels professionals involucrats en el procés d’assessorament i provisió de suport (assistencial i d’habitatge) per a enfortir les seves habilitats en la seva pràctica diària.

Per què TopHouse?

Un 20% dels europeus viuen en habitatge de lloguer social. Les polítiques actuals en processos de desinstitucionalització, l’atenció a la comunitat, els serveis centrats en la persona o l’atenció individualitzada a casa, juntament amb els desenvolupaments polítics i econòmics recents (immigració massiva, sol·licitants d’asil, crisi financera i recessió) han generat enormes demandes en matèria d’habitatge social. Aquest escenari requereix afrontar un increment de la demanda de professionals capacitats i formats, tant en serveis d’habitatge com de suport, degut a les majors expectatives dels usuaris, amb necessitats complexes, davant les quals l’atenció institucional sovint no és capaç de donar resposta, tal i com venia fent fins ara, ja que les necessitats de les persones ateses han canviat. Ara, les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental necessiten un habitatge per viure de manera normalitzada en la comunitat i no en institucions o recursos residencials de llarga estada. Per tant, la necessitat és senzilla: com podem identificar i proporcionar als professionals en aquests entorns de treball els coneixements, les competències i les eines necessàries per millorar l’avaluació de les necessitats individuals d’habitatge, atenció i suport?

El projecte TopHouse aborda aquest repte, codificant els coneixements bàsics i compartint les millors pràctiques existents per produir resultats d’aprenentatge específics en la matèria. És tracta d’un programa de formació i de subministrament d’eines per als professionals per obtenir un sistema d’avaluació i assignació coproduït i transparent amb i per l’usuari. També es proposa desenvolupar xarxes locals de suport a l’habitatge, millorant el treball col·laboratiu entre les organitzacions relacionades en els serveis socials, de salut, educació, etc., segons les necessitats individuals. Totes aquestes són competències i habilitats essencials per al desenvolupament professional.

TopHouse està dirigit a:

 • Professionals que treballen en el sector de l’habitatge social
 • Professionals de xarxes relacionades amb la salut, l’educació i serveis socials que treballin o es trobin vinculats a les xarxes locals de suport a l’habitatge que desenvoluparà TopHouse, proveïdors de serveis de suport i empresaris.

Els beneficiaris, les persones que necessiten d’aquest recurs d’habitatge social, obtindran un millor assessorament, una millor avaluació  de les seves necessitats i un millor suport.

Objectius

Definir, refinar i establir formalment les competències dels professionals involucrats en el procés d’assessorament i provisió de suport (assistencial i de provisió d’habitatge) per a enfortir les seves habilitats en:

 • Assumir les seves responsabilitats socials i ciutadanes promovent activament la inclusió i el respecte pels Drets Humans de les persones en risc d’exclusió i, en particular, de les persones amb discapacitat.
 • Treballar de manera constructiva i més efectivament amb usuaris de serveis amb necessitats complexes en un context on la diversitat és un factor a l’alça.
 • Desenvolupar una formació especialitzada de suport que integri els enfocaments basats en els Drets Humans, tals com la planificació centrada en la persona i l’avaluació de les necessitats individuals, basada en resultats explícits i concrets d’aprenentatge, tots recolzats per un nou currículum que doni suport a aquells que treballen en serveis d’habitatge social. Això es lliurarà mitjançant una combinació d’aprenentatge formal i no formal que es pretén convertir en una qualificació formal.
 • Avaluar efectivament les necessitat d’habitatge i d’assistència, assignar un habitatge adequat i oferir el suport adequat per part de serveis cada cop més diversos mai ha estat tant difícil com en l’actualitat. TopHouse ofereix formació personalitzada i actualitzada per millorar aquesta tasca/servei, juntament amb els mitjans per promoure un millor funcionament interinstitucional i oferir així un suport no relacionat exclusivament amb l’habitatge, sinó centrat en la persona. Al mateix temps, la formació ajuda a als professionals a desenvolupar competències que afavoreixin la diversitat social i la inclusió, que actualment és una habilitat cada cop més valuosa i transversal.

Accions que es duran a terme a través del projecte i responsables

 • Estudi de bones pràctiques existents en relació a la provisió d’habitatge amb suport integrat en la comunitat (EASPD & tots els socis)
 • Materials específics per determinar els Drets i les necessitats individuals (ASPA & tots els socis)
 • Materials específics per determinar necessitats individuals i l’assignació d’habitatge – (ICSH & tots els socis)
 • Materials específics per detectar les necessitats individuals de suport/assistència no relacionats amb l’habitatge – (FTCG & tots els socis)
 • Materials específics per desenvolupar i millorar la cooperació intersectorial –  (JAW & tots els socis)
 • Curs de formació TopHouse –  (Homeless Link & tots els socis)
 • Productes TopHouse específicament localitzats per a cada país – (ASPA & tots els socis)

Les accions concretes de la Fundació Tutelar

Avaluació centrada en les necessitats de suport. Aquesta inclou diferents temes:

 • Pressupost i administració d’un compte bancari
 • Elegibilitat i capacitat de reclamar beneficis i prestacions socials
 • Cuinar i emmagatzemar menjar
 • Mantenir una propietat neta, segura i operar els serveis (gas / aigua / electricitat) amb seguretat
 • Utilització d’instal·lacions locals i transport públic
 • Qualsevol necessitat de mobilitat o salut, assistència necessària, higiene personal
 • Qualsevol problema de salut mental o medicació
 • Un estil de vida saludable
 • Necessitat d’educació, ocupació, activitats diürnes
 • Tipus d’allotjament necessari i ubicació preferida
 • Abordatge lingüístic, cultural o religiós
 • Capacitat per comunicar-se bé amb els altres i comprendre / llegir documents o instruccions
 • Tenir cura d’una altra persona