Per tal d’avaluar la qualitat de la tasca tutelar i del funcionament global de l’entitat, La Fundació ha encarregat una avaluació externa a la Fundació Avedis Donavedian, organització de reconegut prestigi en l’avaluació del funcionament en entorns socials o sanitaris. Durant el primer trimestre de 2015 s’ha fet una avaluació integral de la qualitat de la Fundació Tutelar, seguint els indicadors aprovats pel Departament de Benestar Social en l’any 2006, i s’ha iniciat un pla triennal de qualitat 2015-2018.

El resultat global de l’avaluació ha situat el compliment dels indicadors de qualitat en un 80%. Les àrees amb un compliment més alt corresponen a l’atenció a les necessitats de les persones i l’organització i gestió. Les que precisen millorar, malgrat estar per sobre de la mitjana dels estàndards, són aquelles àrees relacionades amb la coordinació amb els agents externs, i la seva constància fefaent, i en la formalització documental de comunicacions amb les persones tutelades.