La reforma del Codi Penal ha modificat la redacció de l’article 268 d’aquest cos legal per castigar els delictes patrimonials comesos entre familiars quan s’hagi abusat de la situació de la vulnerabilitat de la víctima, considerant-se en aquesta, a les persones amb discapacitat. Fins ara, amb el Codi Penal vigent, els delictes patrimonials entre familiars quedaven exempts de responsabilitat criminal, llevat que hi haguera hagut violència o intimidació, i només tenien conseqüències civils.

Tal com des de la Fundació Tutelar i des d’altres organitzacions del sector que treballem amb persones amb discapacitat veníem denunciant feia anys, aquesta regulació legal deixava desprotegides a moltes persones amb discapacitat o d’edat avançada que patien pèrdues patrimonials i econòmics per part de l’entorn familiar que els atenia o cuidava, sense que hi hagués una resposta penal a aquestes conductes il·lícites. Per acabar amb aquesta situació d’indefensió, es venia demanant la modificació de l’article 268 del Codi Penal, per excloure les persones vulnerables d’aquesta excusa absolutòria. Segons la nova redacció d’aquest precepte, no operarà aquesta exempció de responsabilitat penal quan concorri abús de la vulnerabilitat de la víctima, ja sigui per raó d’edat, o per tractar-se d’una persona amb discapacitat o desvalguda.