Transparència i bon govern

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.

La Fundació Support informa


Composició del Patronat 

Pere Cornellà Valls, President.
August Moret Branyas, Vicepresident ( 14 de juny de 2019)
Dolors Badosa i Collell. Vocal.
Francesca Blanch Roura. Vocal.
Maria Combalia Garcia. Vocal.
Núria Martínez Barderi. Vocal.

Secretària: Núria Martínez Barderi –  Assisteix a les reunions del Patronat el director de la Fundació, Josep Maria Solé

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya)

Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat tutelar de l’entitat està finançada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal –SISPAP- (ICASS amb anterioritat a la Llei 2/2014), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Estatuts de la Fundació

La Fundació està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Fundació s’ha acollit al programa de Contractació en Pràctiques de Persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Iniciativa d’Ocupació juvenil-Fons Social Europeu.). L’any 2016 ha acollit 4 joves en pràctiques.

Comptes anuals auditats i dipositats al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya:

Comptes 2013 – Comptes 2014 – Comptes 2015 – Comptes 2016 – Comptes 2017 – Comptes 2018 – Comptes 2019

Informes auditoria

Informe 2013Informe 2014Informe 2015Informe 2016 – Informe 2017 – Informe 2018 – Informe 2019

Memòries anuals

Memòria 2013 – Memòria 2014 – Memòria 2015 – Memòria 2016 – Memòria 2017 – Memòria 2018 – Memòria 2019

Convenis

15 d’abril de 2015. Agència d’Habitatge de Catalunya. Objecte: cessió d’ús d’un habitatge de titularitat pública.

10 de setembre de 2015. Agència d’Habitatge de Catalunya. Objecte: addenda de pròrroga cessió d’ús d’un habitatge de titularitat pública.

Codi ètic

La Fundació cerca proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides). També es tenen com a referència de la intervenció el Codi de conducta propi de la Fundació i el de l’Associació ENCAIX, de la qual la Fundació Tutelar forma part.