L’Organització

La Fundació assumeix el càrrec tutelar de persones quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial. Aquest procediment finalitza amb una sentència que especifica en quins àmbits d’actuació personal i patrimonial ha d’intervenir la figura tutelar, i si n’ha de complementar la capacitat o també representar-la.

L’entitat ha experimentat un creixement exponencial, tant a nivell d’acceptació de càrrecs tutelars com de professionals que s’han anat incorporant i fidelitzant a la tasca de l’entitat. Degut a aquest ràpid creixement, l’organització s’ha hagut d’anar adaptant a les noves necessitats i canvis que han sorgit per poder donar una millor atenció des de les diferents àrees de treball: Àrea de Gestió, Àrea Social, Àrea Econòmica i Àrea Jurídica. Així, la Fundació ha esdevingut el recurs social de referència per a la protecció legal de persones a les Comarques Gironines.

L’organització i mètodes de treball de la Fundació estan condicionats per la normativa relativa a Fundacions, la regulació sectorial i la legislació civil (Codi Civil de Catalunya i Llei d’Enjudiciament Civil, principalment) i, al mateix temps, per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines promou el suport social i la intervenció terapèutica destinant el 66% dels seus recursos humans a l’Àrea Social que desenvolupa la seva tasca treballant en xarxa amb la resta de professionals de l’Àrea Econòmica o l’Àrea Jurídica.

L’organització i mètodes de treball de la Fundació estan condicionats per la normativa relativa a Fundacions, la regulació sectorial i la legislació civil (Codi Civil de Catalunya i Llei d’Enjudiciament Civil, principalment). Des del punt de vista administratiu, els paràmetres orientadors són els Indicadors d’Avaluació de Qualitat publicat pel Departament de Benestar Social i Família. També es tenen com a referència el Codi Ètic propi i el de l’Associació ENCAIX.

La Fundació està representada, regida i administrada per:

El Patronat

PRESIDENT

Pere Cornellà i Valls

VICEPRESIDENT

August Moret i Branyas

VOCALS

Dolors Badosa i Collell
Francesca Blanch Roura
Maria Combalia i García
Núria Martínez i Barderi

SECRETARIA

Núria Martínez i Barderi

 

Organigrama