La nostra Missió, Visió i Valors

Missió

Les finalitats de la Fundació són:

 • El suport legal a les persones majors d’edat que ho necessitin, a les que tenen trastorns mentals, deteriorament cognitiu i a les persones amb discapacitat psíquica, proporcionant salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos d’altres persones, tot respectant els seus drets, voluntat i  preferències.
 • La defensa, promoció i desenvolupament dels drets, l’estudi de la seva situació i l’assessorament als familiars de les persones expressades en l’apartat anterior, així com procurar la millora de la seva qualitat de vida, fomentant la participació i la plena inclusió efectiva a la comunitat.
 • Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques i privades en el millor suport a les persones amb discapacitat.
 • L’exercici d’accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, jurisdicció europea i internacional, en defensa dels drets de les persones a qui la Fundació dona suport. Podrà, fins i tot, exercitar les accions públiques que en l’ordre civil, administratiu, laboral, criminal o altres àmbits, que li permeti la llei, en cada moment.
 • Assumir els càrrecs de suport (designats judicialment o per la pròpia persona) o altres institucions de protecció de la persona, el perfil de les quals es defineix en l’apartat a) que ho necessitin, així com assumir les càrregues i exercir els drets i facultats que l’ordenament jurídic estableixi al respecte.
 • Promoure els serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els seus objectius.
 • Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment efectiu.

Visió

La Fundació vol estar sempre en disposició de donar suport tutelar a qui ho necessiti en l’àmbit de les comarques gironines, per això ha de procurar disposar dels mitjans personals i materials que permetin, en cada moment, atendre el creixement de càrrecs, tot mantenint la qualitat del servei i responent a les necessitats de les persones ateses.

La Fundació́ posa a disposició́ de la societat el seu coneixement i vol contribuir a millorar els mecanismes de prevenció́ de les situacions de desemparament o de risc social de les persones amb malaltia mental, discapacitat o deteriorament cognitiu. Per això ofereix xerrades divulgatives a col·lectius i professionals i un servei d’assessorament a entitats i familiars de persones amb discapacitat a persones amb inquietuds sobre el tema del suport jurídic, amb o sense modificació de la capacitat, respecte a familiars, persones properes o respecte a si mateixes i un Servei de suport futur, per tal de preveure el suport, cas que fos necessari en un futur.

D’altra banda, també́ impulsa i promou la creació́ de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual o persones grans que ho puguin precisar, així́ com la qualitat de vida de les seves famílies.

Valors

VALORS ORGANITZATIUS
 • Oferir qualitat en el servei i garantir un servei eficaç i ajustat a les necessitats;
 • Treball en equip: per tal d’oferir un servei dinàmic i complert a través de la multidisciplinarietat;
 • Compromís: per tal de donar seriositat i professionalitat, potenciant la unió i el creixement cap a un mateix objectiu. Valors ideals.
 • Sensibilitzar a la població de les necessitats de protegir les persones vulnerables i donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat, conscienciant la societat en general dels seus drets;
 • Normalitzar la situació i integrar en la societat les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
VALORS PERSONALS
 • Dignitat i igualtat: reconeixement de la dignitat de la persona i abordatge ètic de les decisions a prendre, procurant donar el suport adequat per tal que aquesta desenvolupi les seves capacitats;
 • Llibertat i autonomia: desenvolupament de la persona respectant al màxim les seves creences i preferències;
 • Intimitat i confidencialitat: a través del secret professional, la protecció de dades i la mínima invasió de l’esfera personal.